Železničné spojenie Nitry s Bratislavou cez Trnovec nad Váhom

Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie energetickej účinnosti v železničnej doprave a vytvorenie  podmienok  pre  vznik  moderného  fungujúceho  dopravného systému integrovanej koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť a prepojenie Bratislavy na ostatné regióny západného Slovenska. Návrh pracuje s 2 variantmi.

ZELENÁ – VARIANT 1 PRE ÚSEK NITRA – TRNOVEC NAD VÁHOM VARIANT I

Variant I rieši rýchle vlakové spojenie obyvateľov Nitry a okolia, prípadne Hornej Nitry s Bratislavou. Ide o jednokoľajnú trať s dĺžkou cca 19,3 km s výhybňou v jej strede (Výhybňa Pereš, Luž=750 m). Nie je uvažované so zriadením ďalšej zastávky alebo železničnej stanice na takto navrhnutej trati. Všetky kríženia sú navrhnuté ako mimoúrovňové. Stavebne, parametricky je traťnavrhnutá na rýchlosť V=160 km/h.

Napojenie na trať Nitra – Šurany je uvažované v Odbočke Horné Krškany v lokalite pred zastávkou Dolné Krškany (cca km 31,5) s návrhovou rýchlosťou V=100 km/h. Pri napojení s návrhovou rýchlosťou V=120 km/h by bolo potrebné odstrániť objekt národnej kultúrnej pamiatky v Horných Krškanoch (kostol Narodenia Panny Márie). Trať je vedená nezastavaným územím, využívaným prevažne poľnohospodárstvom a prechádza nasledujúcimi katastrálnymi územiami: Horné Krškany, Dolné Krškany, Čabaj, Veľká Dolina, Horný Jatov, Trnovec nad Váhom.

MODRÁ – VARIANT 1 PRE ÚSEK NITRA – TRNOVEC NAD VÁHOM VARIANT II

Podobne ako aj variant I rieši rýchle vlakové spojenie obyvateľov Nitry a okolia, prípadne Hornej Nitry s Bratislavou. Ide o jednokoľajnú trať s dĺžkou cca 20,3 km s výhybňou v jej strede (Výhybňa Pereš, Luž=750 m). Nie je uvažované so zriadením ďalšej zastávky alebo železničnej stanice na takto navrhnutej trati. Všetky kríženia sú navrhnuté ako mimoúrovňové. V rámci stavby je potrebné navrhnúť mimoúrovňové kríženia v miestach styku jestvujúcich komunikácií a navrhovanej trate. V navrhovanom úseku novej železničnej sa trate nachádza šesťkrížení s existujúcimi komunikáciami. Tieto kríženia je potrebné nahradiť mimoúrovňovo.

ČERVENÁ – RIEŠENIE SPOLOČNÉHO ÚSEKU

Mapa lokality s uvažovanými alternatívami – projektant: Reming consult a.s.
detail varianty II

Obnova budovy železničnej stanice Nitra a jej okolia

Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v železničnej preprave cestujúcich v železničnej stanici Nitra prostredníctvom zvýšenia technickej a technologickej úrovne železničnej infraštruktúry v riešenej železničnej stanici.Globálnym cieľom projektu je zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom nízko emisných dopravných systémov. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom špecifických cieľov medzi ktoré patria vytvorenie podmienok pre moderný, fungujúci integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy a zlepšenie konkurencieschopnosť železničnej dopravy a zvýšenie jej podielu v osobnej preprave

Historická podoba budovy železničnej stanice – zdroj: archív mesta Nitra

VARIANTY RIEŠENIA

1_ Rekonštrukcia existujúcej budovy
Základná charakteristika technického riešenia

Štúdia rekonštrukcie predkladá návrh, ktorý spája čiastočnú rekonštrukciu existujúceho objektu a prístavbu novej časti s výpravnou halou spĺňajúcou požiadavky kladené na tento priestor.
Architektonická štúdia rieši revitalizáciu železničnej stanice systémovo, ako návrh prestavby, prístavby a nadstavby pôvodnej budovy tak, aby komplexne spĺňala súdobé kritériá pre príslušný typ stavby a aby naplnila funkčno-prevádzkové požiadavky investora zadefinované v podmienkach na revitalizáciu.

Základná charakteristika technického riešenia

− zachovanie prevažnej časti súčasnej budovy a jej komplexná rekonštrukcia,
− prístavba novej verejnej a komerčnej časti,
− úpravy okolia staničnej budovy,

▪ prevádzkové priestory: ŽSR 1 429 m2,
▪ verejné priestory: 807 m2,
▪ komerčné priestory: 409 m2,
▪ celkom: 2 645 m2.


2_ Výstavba novej budovy

Štúdia novostavby predkladá návrh úplne nového objektu, umiestneného na posunutej pozícii voči pôvodnému objektu, ktorého jadro tvorí priestranná výpravná odbavovacia hala poskytujúca potrebné a komfortné zázemie a komplexné služby pre cestujúcich.
Architektonická štúdia rieši výstavbu novej železničnej stanice systémovo tak, aby komplexne spĺňala súdobé kritériá pre príslušný typ stavby a aby naplnila funkčno-prevádzkové požiadavky investora zadefinované v podmienkach na novostavbu novej budovy.

Základná charakteristika technického riešenia

− zbúranie súčasnej budovy,
− výstavba novej budovy,
− úpravy okolia staničnej budovy,

▪ prevádzkové priestory: ŽSR 967 m2,
▪ verejné priestory: 867 m2,
▪ komerčné priestory: 388 m2,
▪ celkom: 2 222 m2.

3_ Výstavba TIOP

Štúdia vo variante TIOP predkladá návrh, ktorého riešenia spočíva v rozšírení varianty novostavby (popis riešenia budovy ŽST = Variant 2 – Výstavba novej budovy) o samostatne stojaci parkovací objekt umiestnený na susedných pozemkoch smerom na sever. Objekt pozostáva z jedného polozapusteného podzemného podlažia a štyroch nadzemných podlaží. Navrhovaná celková kapacita objektu je 250 vozidiel (50 vozidiel na 1 podlažie). Objekt je riešený modulovým systémom umožňujúcim prípadné rozšírenie kapacity objektu. Vertikálna komunikácia medzi podlažiami je zabezpečená dvojicou točitých rámp a pre užívateľov pomocou schodísk a výťahu.

Základná charakteristika technického riešenia

− zbúranie súčasnej budovy,
− výstavba novej budovy,
− realizácia parkovacieho domu,
− úpravy okolia staničnej budovy a parkovacieho domu,

staničná budova
▪ prevádzkové priestory ŽSR: 967 m2,
▪ verejné priestory: 867 m2,
▪ komerčné priestory: 388 m2,
▪ celkom: 2 222 m2.

parkovací dom
▪ celkom: 9 660 m2.

4_ Revitalizácia budovy formou PPP

Technické riešenie tohto variantu je zhodné s Variantom 1.
Posúdenie a príprava projektu financovaného formou PPP podlieha metodickým dokumentom spracovaným MF SR:
− Postup pri príprave a realizácii PPP projektu,
− Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator),
− Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu Ministerstva financií SR.