Vyjadrite sa k zmene územného plánu zóny Mlynárce I.

Do 23. júna prebieha prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

Mesto Nitra začne s prerokovaním návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra“ 24. mája.

Do 23. júna je dokumentácia návrhu vystavená na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Nitre – na úradnej tabuli mesta Nitry, na Útvare hlavného architekta na 4. poschodí v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 (v piatok do 13:30, v stredu do 16:30) a na webovej stránke mesta: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33432.

V stredu 9. júna o 15:00 sa uskutoční verejné prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Nitre.

Pripomienky je možné podať písomne od 24. mája. do 23. júna na adresu: Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra.