Verejné prerokovanie návrhu územného plánu Šindolka I.

Mesto Nitra ako príslušný orgán územného plánovania podľa  § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obstaralo  návrh územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“, v súlade s ustanovením § 22 a § 23 stavebného zákona.

V termíne od 22. 9. do 22.10. 2021 je dokumentácia návrhu Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra vystavená na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Nitre – na Úradnej tabuli mesta Nitry a na Útvare hlavného architekta, Štefánikova 60, 4. poschodie v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod., (v piatok do 13.30 hod., v stredu do 16.30 hod.) a na https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/33704.

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie  „ Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“ s odborným výkladom spracovateľa  sa uskutoční v stredu 6.10.2021 o 15. 00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Nitre.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva sú návrhom „Územný plán zóny Šindolka I., Nitra“ dotknuté, sú oprávnené podať písomné pripomienky v termíne od 22.09.2021  do 22.10.2021 na adresu: Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Na stanoviská a pripomienky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.