Participácia

Aktívna participácia – zapájanie verejnosti do rozhodovania – sa zvyšuje transparentnosť procesov. Výsledky obsahujú názory a potreby zapojenej verejnosti.

Mesto Nitra pripravuje zadanie pre spracovanie nového územného plánu s vlastnou predstavou, ktorá je v súlade s východiskami a trendmi rozpoznateľnými na globálnej aj lokálnej úrovni. Pri príprave zadania sa riadime aj princípmi, ktoré sú súčasťou medzinárodných záväzkov SR, ako napr. Zelená dohoda EÚ a pod.

Územný plán z roku 2003 prešiel dodnes šiestimi zmenami a doplnkami, čo je jasným signálom, že spoločnosť sa mení a preto mesto musí reagovať komplexne.

V prípade tvorby nového územného plánu sme sa rozhodli prizvať k účasti občiansku, odbornú aj dotknutú verejnosť, počínajúc prvou fázou procesu, ktorou je mapovanie a zber podkladov a návrhov k tvorbe zadania pre spracovateľa nového územného plánu.

Vznikla koordinačná skupina pre tvorbu územného plánu. Tvoria ju architekti, krajinní architekti, dopravní inžinieri a iní odborníci, ktorí zastupujú zainteresované odbory mestského úradu v Nitre. Odborná verejnosť je v zastúpená členmi komisie mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť. Akademickú verejnosť reprezentujú odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Pri príprave tohto strategického dokumentu Mesto Nitra ctí dôležitý demokratický princíp zapájania verejnosti. Preto sa od začiatku procesu prípravy nového územného plánu budeme snažiť informovať nitriansku verejnosť o všetkých východiskách, trendoch, princípoch a cieľoch dostatočne široko a zrozumiteľne. Zároveň vytvoríme adekvátny priestor pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi názormi, návrhmi a pripomienkami k vypracovaniu zadania pre spracovateľa.

Participácia na tvorbe nového územného plánu

Verejnosť sa môže do tvorby participatívneho územného plánu zapojiť napríklad prostredníctvom dotazníkov, stretnutí, workshopov či okrúhlych stolov. Zapájať sa môžu jednotlivci, mimovládne organizácie, profesijné spolky, akademická sféra a vôbec všetci, ktorých sa daná oblasť týka, alebo disponujú v rámci témy potrebnou odbornosťou. 

V priebehu návrhovej časti sa môžete zúčastniť, rozhodovať a diskutovať o:

  • dlhodobej vízii mesta v oblasti rozvoja
  • pripomienkovať analytickú časť 
  • konkrétnych opatreniach pre mesto, alebo pre vašu lokalitu