Analytické mapy

Doprava – nehodové miesta

Policajné zložky evidujú dopravné nehody (DN) po okresoch, prípadne aj po obvodných oddeleniach. V prípade mesta Nitry sú tak k dispozícii súhrnné informácie o dopravných nehodách na území celého
okresu Nitra a menej podrobné údaje z OO PZ Nitra. Ide o dáta za roky 2014 – 2017.

Výrazná väčšina nehôd v okrese Nitra (cca 70 – 80 %) však bola riešená obvodným oddelením priamo v Nitre, takže uvedené údaje za celý okres je možné považovať za reprezentatívne aj pre mesto Nitra samotné. Pri porovnaní vybraných štatistických údajov, ktoré sa uvádzajú samostatne pre jednotlivé obvodné oddelenia (OO), je možné konštatovať, že v OO Nitra sú všetky údaje približne úmerné počtu dopravných nehôd a pri vynásobení údajov za celý okres číslom 0,75 budú údaje približne zodpovedať mestu Nitra a najbližšiemu okoliu.

Legenda