Mapy

Analytické mapy slúžia na identifikáciu konfliktných miest v meste. Slúžia ako podklad pre vytváranie nových konceptov pri tvorbe mesta.

Doprava: hluková záťaž

Doprava: nehodové miesta

Doprava: využitie dennej kapacity ciest

V mapách nápadov sú zozbierané nápady na zlepšenie fungovania nášho mesta, či už od odborníkov na dopravu, urbanizmus, architektúru, alebo od širokej verejnosti.

Návrh peších zón

Návrh realizácie cyklotrás