Lokálne centrum Diely_2021

Mesto Nitra – ÚHA pripravuje urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov s cieľom získať najvhodnejšie riešenie optimálnej formy zástavby, kvalitného verejného priestoru a plôch zelene v priestore medzi ulicami Rýnska a Murániho v mestskej časti Diely, v území, ktoré má potenciál stať sa budúcim lokálnym centrom. Na súťaž, po jej  vyhodnotení a výbere víťazného návrhu porotou, bude následne nadväzovať postup zadávania zákazky na spracovanie urbanistickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre koordináciu zámerov Mesta a investorov v danom území.

ÚHA podporuje participáciu občanov v procese prípravy zadania a súťažných podmienok pre súťaž návrhov, do ktorého sa obyvatelia môžu zapojiť zasielaním svojich podnetov, nápadov a návrhov pre budúce lokálne centrum Diely, pričom môžu kontaktovať priamo ÚHA (Ing. arch. Viktor Šabík, AA – Viktor.Sabik@msunitra.sk, hanakova@msunitra.sk) alebo VMČ č. 5 – Výbor mestskej časti č.5 – Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje(predseda Ladislav Turba, turba@nitra.sk). Taktiež sa budú môcť zapojiť aj do prieskumu prostredníctvom online dotazníka, ktorý v spolupráci s odborom propagácie pripravujeme, a ktorý bude zverejnený na stránke Mesta Nitra www.nitra.sk.