Kino Palace_2019

O výsledkoch rozhodovala porota v nasledovnom zložení:
Členovia:

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. arch. Martin Jančok
Mgr. art. Tomáš Tokarčík
Ing. arch. Tibor Zelenický
Ing. arch.Viktor Šabík

Náhradníci:

Ing. arch. Milan Csanda,
autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa
Ing. arch. Peter Mezei
závislý od vyhlasovateľa

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
1 500 000 € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude zadávaná
v nadväzujúcom priamom rokovacom konaní:
152 132,63 € bez DPH

Do súťaže sa zapojilo 36 účastníkov, poradie porota určila nasledovne: 

1. miesto – návrh č. 22  – Livinark s.r.o.: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Maroš Mitro,
Bc. Dominika Jenčová, Martina Hončárová, Pavel Bakajsa (9 000 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

2. miesto – návrh č. 1 – Ing. arch. Martin Simonides, Vladimír Dianiška, František Dlabáč, Zuzana Ondrušková (5 400 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

3. miesto – návrh č. 15  – A B.K.P.Š., s.r.o.: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý,
Ing. arch. Tatiana Kuva, Ing. arch. Július Vass (3 600 €)

Hodnotenie poroty:
Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

Odmena – návrh č. 26 – winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Lucia Kušnírová, Ing. arch. Soňa Salnerová, Bc. Barbora Gunišová, Bc. Róbert Provazník (2 000 €)

Hodnotenie poroty:
Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti a vhodnosti pre takýto univerzálny priestor. Porota má výhrady aj k prehnanej štylizácii interiéru objektu.