Kino Lipa – srdce Chrenovej pre všetky generácie

Miesto ktoré spája, kultivuje a angažuje miestnu komunitu prostredníctvom kultúry a umenia.

Kino Lipa vzniklo v osemdesiatych rokoch ako miesto stretávania sa všetkých generácií. Slúžilo na spoločenské a kultúrne vyžitie pre deti, ich rodičov aj seniorov. Okrem kinosály ponúkal objekt klubové priestory pre rôzne záujmové činnosti.

  • 1984 začiatok výstavby
  • 1990 kolaudácia kina
  • 2006 kino prestalo premietať
  • 2013 kino je vedené ako dubiózny majetok
  • 2021 revitalizácia Kina Lipa

Postupom rokov prestala Lipa slúžiť pôvodnému účelu a z kinosály sa stal exekučný sklad. Jeho základná funkcia kultúrneho objektu bola postupne potlačená. Dnes je Kino Lipa obyvateľmi Chrenovej vnímané viac ako obchodné centrum, než ako kultúrna inštitúcia.

Šestnásťtisícové sídlisko Chrenová dnes nemá vlastný kultúrny dom. Preto budovu Kina Lipa vrátime všetkým
generáciám obyvateľov sídliska mestskej časti Chrenová aj celého mesta.

Kino Lipa, viac ako len inštitúcia

Kultúrne domy hrajú zásadnú úlohu v tvorbe identity svojej štvrte. Návštevník musí chcieť prísť na podujatie pred začatím a ostať po skončení. V tom zohrávajú veľkú úlohu verejné priestory.

Rozličné funkcie, ako gastro, vhodne zvolené obchodné prevádzky, priestory pre spoluprácu a postprodukciu v objekte kina ponúkajú nielen finančné výhody, ale predstavujú tiež príležitosť prilákať nových návštevníkov.

Najčastejšie kladené otázky

Čo vznikne v kine Lipa?

Z bloku “C”, teda objektu bývalého kina Lipa, vytvoríme opäť priestor, kde sa budú
stretávať všetky generácie. Bude slúžiť deťom z materských a základných škôl, seniorom, ale aj širokej verejnosti na spoločenské a
kultúrne vyžitie.

Idete meniť celú Lipu?

Nie. Rozlišujeme medzi
blokmi “A”, “B” a “C”. V bloku “A” sídli Nitrazdroj a nepatrí
mestu Nitra. Blok “B” je v majetku mesta, sídli tu napríklad cukráreň a fitness
centrum. Predmetom nášho záujmu je aktuálne blok “C”,
teda objekt bývalého kina.

Komu bude kino Lipa
slúžiť po revitalizácii?

Bude slúžiť obyvateľom Chrenovej a celého mesta,
primárne deťom, ich rodičom a seniorom, ale aj širokej verejnosti na záujmové činnosti.

Dá mesto výpoveď
všetkým nájomcom?

V bloku “C” ponecháme v platnosti zmluvy s prevádzkami, ktoré ponúkajú činnosť, aktivity a služby v oblasti záujmových činností, kultúrnych podujatí a doplnkových služieb (napr. “rodinná” kaviareň).

Prečo musia
prevádzky skončiť?

Niektoré prevádzky sú v príkrom rozpore s bezpečnostnými zásadami. Existujúca
krčma v pravom krídle je v únikovej ceste. Prevádzka v ľavom krídle, ktorá sídli v
sadrokartónovej prístavbe, bráni splneniu zhromažďovacej kapacity sály.

Prídu obyvatelia sídliska o služby, ktoré teraz fungujú v objekte Lipy?

Hľadáme taký spôsob, aby sa služby mohli plynule presunúť do bloku “B”, prípadne
do iných objektov v blízkom okolí.

Zruší mesto trhové miesta pri kine Lipa?

Nie, trhové miesta na
Výstavnej ulici zostávajú zachované. Naopak, rozšírime aktivity a skultúrnime
priestor námestia pred kinom Lipa.

Koľko ľudí príde o
zamestnanie?

Po zrevitalizovaní Lipy
vzniknú nové pracovné príležitosti, preto pevne veríme, že pracovných miest
pribudne.

Bude kino Lipa narúšať pokoj v okolí?

Nie. Naopak, po dotvorení priestoru bloku “C” a jeho
okolia bude v tejto lokalite prirodzene vyššia občianska
kontrola.

Poskytne mesto
prevádzkam náhradné
priestory?

Pracujeme na tom, aby sme záujemcom, ktorí prejavia ochotu pokračovať v
činnosti, ponúkli adekvátne priestory. Všetko závisí od
priestorových možností bloku “B”, resp. v iných mestských budovách určených na služby a obchod.

Projektant Búri:
Lipa patrí všetkým generáciám

Mojou najväčšou túžbou je, vidieť opäť plnú sálu šťastných a usmiatych ľudí, ktorí svoj voľný čas môžu stráviť v peknom a slušnom prostredí.

Ing. Jozef Búri