Analytické mapy

Doprava – hluková záťaž

Existujúca akustická situácia
Vymedzenie prioritných oblastí pre hluk z cestnej dopravy

Na základe výpočtu hodnôt hluku na fasádach obytných objektov a počtu obyvateľov žijúcich v týchto objektoch, je možné graficky znázorniť miesta, ktoré sú z hľadiska riešenia akustickej situácie prioritné.

Výsledkom je v tomto prípade farebná mapa, ktorá charakterizuje obývané územia, v ktorých dochádza k prekračovaniu medzných hodnôt hlukového ukazovateľa.

Principiálne potom pri skenovaní daného územia dochádza v mieste prieniku skenovaných plôch pri prekročení medzných hodnôt a vyššej hustote obyvateľov k vyznačeniu problematických plôch a graficky k zmene odtieňu farebného zobrazenia.

Legenda

červená – kritické miesto 1. priority – vymedzuje územie, v ktorom je prekročená medzná hodnota a súčasne je tu hustota obyvateľov viac ako 10 obyvateľov na 1000 m3. Riešenie opatrení v tomto území by malo byť prioritné

žltá – kritické miesto 2. priority – vymedzuje územie, v ktorom je prekročená medzná hodnota a súčasne je tu hustota obyvateľov viac ako 1 obyvateľo na 1000 m3